Aalscholver
     Droogt vleugels
     Prachtkleed
     In vlucht
     Close-up
Aasgier
     Vlucht
     Nest
Alk
     Close-up
     Klapwiekend
Alpengierzwaluw
Alpenkraai
Amerikaanse Torenvalk
Appelvink
     Vrouwtje
     Drinkt
     Ruzie
Baardgrasmus
Baardman (juv. m+v)
     Mannetje
     Vrouwtje
Beflijster
Bergeend
     Vrouwtje
     Juveniel
Bergfluiter
Bijeneter
     Vlucht
Blauwborst
     Juveniel
Blauwe ekster
Blauwe Kiekendief
     Met prooi
     Vrouwtje
Blauwe Reiger
     Foeragerend
     In vlucht
Blauwe Rotslijster
     Vrouwtje
Blauwstaart
Boerenzwaluw
     Vlucht
     Juveniel
Bontbekplevier
     Vlucht
     Juveniel
Bonte Kraai
     Vlucht
Bonte Strandloper
     Zomerkleed
Bonte Vliegenvanger
     Vrouwtje
Boomklever
     Close-up
Boomkruiper
     Geveltoerist
Boomleeuwerik
Boompieper
     Close-up
Boomvalk
     Libel gevangen
     Baltsgedrag
Bosrietzanger
Bosruiter
Bosuil
     Takkelingen
     Met bosmuis
Braamsluiper
Brandgans
Brilduiker
     Balts
Brilpelikaan
     Close-up
     Vlucht
Bruine Kiekendief
     Vrouwtje
     Juveniel
Bruine Lijster
     Vlucht
Buffelkopeend
     Vrouwtje
Buidelmees
Buizerd
     Close-up
     Vlucht
Canadese Gans
     Landing
     Hofmakerij
     Juveniel
     Close-up
Carolina-eend
     Close-up
     Detail
     Vrouwtje
Casarca
Cetti's Zanger
Cirlgors
     Vrouwtje
Citroensijs
Dodaars
     Juveniel
     Albino
Draaihals
     Close-up
Drieteenmeeuw
     Vlucht
Drieteenstrandloper
Duinpieper
Dwergaalscholver
     Vlucht
Dwergarend
Dwerggans
Dwerggors
Dwergmeeuw
     Vlucht
Dwergstern
     Vlucht
Eider
     Close-up
     Vrouwtje
Ekster
     Close-up
Europese Kanarie
     Vrouwtje
Fazant
     Close-up man
     Vlucht
     Vrouwtje
     Close-up vrouw
Fitis
     Close-up
     Nest
Flamingo
     Close-up
     Ruzie
     Vlucht
     Vluchtformatie
Fluiter
Fuut
     Transport
     Baltsend mannetje
     Familie
     Juveniel
Gaai
     Close-up
     Gekkerd
     Moeders mooiste
Geelgors
     Mooie rug
Geelpootmeeuw
     Vlucht
Gekraagde Roodstaart
     Vrouwtje
     Juveniel
Gele Kwikstaart
     Vrouwtje
Geoorde Fuut
     Juveniel
Gestreepte strandloper
Gierzwaluw
     Close-up
     Ooglid
     Rug
Glanskop
     In de regen
Goudhaan
Goudplevier
Goudvink
     Vrouwtje
     Juveniel
Grasmus
     Close-up
Graspieper
Graszanger
Grauwe Franjepoot
Grauwe Gans
     Baltsgedrag
     Vlucht
Grauwe Gors
     Close-up
Grauwe Kiekendief
     Vlucht
     Vrouwtje
     Vlucht vrouwtje
Grauwe Klauwier
     Close-up
     Vrouwtje
     Juveniel
Grauwe Vliegenvanger
     Close-up
Griel
     Drinkt
     Roadrunner
Grijze Gors
Grijze Wouw
     Vlucht
Groene Specht
     Juveniel
     Azend
Groenling
     Juveniel
     Azen
Groenpootruiter
     Vlucht
Grote Aalscholver
Grote Barmsijs
     Vrouwtje
Grote Bonte Specht
     Vrouwtje
     Azen
     Paring
Grote Gele Kwikstaart
     Nest
Grote Karekiet
Grote Kruisbek
Grote Lijster
     Trekt aan pier
Grote Mantelmeeuw
     Vlucht
Grote Stern
     Vlucht
     Nest
Grote Zaagbek
     Vlucht
     Vrouwtje
Grote Zee-eend
     Close-up
Grote Zilverreiger
     Vlucht
     Foeragerend
     Close-up
Grutto
     Paring
     Vlucht
     Close-up
Halsbandparkiet
     Close-up
Havik
     Close-up
     Vlucht
     Landing
     Juveniel
Hazelhoen
Heggenmus
     Juveniel
Heilige ibis
     Vlucht
Holenduif
     Doffer
Hop
     Kuif
     Etend
Houtduif
Huismus
     Vrouwtje
     Juveniel
     Azen
Huiszwaluw
     Nest
Iberische Klapekster
Ijsduiker
     Vlucht
Ijseend
     Vlucht
Ijsvogel
     Vrouwtje
     Vlucht
     Met visje
Jan-van-gent
     Vlucht
Kalanderleeuwerik
Kanoet
Kauw
Keep
     Vrouwtje
Kemphaan
     Vrouwtje
     Vlucht
Kerkuil
     Met prooi
     Pulli (5de week)
Kievit
     Vlucht
Klapekster
     Met prooi
     Vlucht
Kleine Bonte Specht
     Juveniel
Kleine Burgemeester
     Vlucht
Kleine Karekiet
     Azen
Kleine Kortteenleeuwerik
     Juveniel
Kleine Mantelmeeuw
     Juveniel
Kleine Plevier
     Vlucht
Kleine Rietgans
Kleine Strandloper
Kleine Torenvalk
     Vlucht
Kleine Zilverreiger
     Vlucht
Kleine Zwaan
     Juveniel
Kleine Zwartkop
Klein Waterhoen
Kleinst Waterhoen
Kluut
     Vlucht
Kneu
     Vrouwtje
     Paargedrag
     Vlucht
Knobbelgans
Knobbelzwaan
     Close-up
     Juveniel
     Vlucht
Koekoek
     Vlucht
Koereiger
     Close-up
     Vlucht
Kokardezaagbek
     Close-up
Kokmeeuw
     Vlucht
     Close-up
     Juveniel
Kolgans
Koolmees
     Azen
Koperwiek
Korhoen
Kortteenleeuwerik
Kraanvogel
     Nestelt
     Vlucht
Krakeend
     Toilet
     Vrouwtje
Kramsvogel
     Close-up
Krekelzanger
Kroeskoppelikaan
     Close-up
     Met vis
     Ruzie
     Vlucht
Krombekstrandloper
     Vlucht
Krooneend
     Close-up
     Vrouwtje
Kruisbek
     Vrouwtje
     Juveniele man
     Juveniele vrouw
Kuifaalscholver
     Close-up
     Met vis
Kuifduiker
     Rechtop
Kuifeend
     Close-up
     Vrouwtje
Kuifleeuwerik
     Met aas
     Juveniel
Kuifmees
Kwak
     Juveniel
Kwartel
Kwartelkoning
Lachstern
Lammergier
     Vlucht
     Schrok
Lepelaar
     Foeragerend
     Kwaad
     Vlucht
Mandarijneend
     Klapwiekend
     Close-up
     Vrouwtje
     Vrouwtje vliegt
     Vrouwtje close-up
Manengans
Marmereend
     Close-up
     Zevend
Matkop
Meerkoet
     Jong
Merel
     Vrouwtje
     Nestmateriaal
     Nest met jongen
Middelste Bonte Specht
     Nestholte
     Op voederplaats
Middelste Zaagbek
     Vrouwtje
Monniksgier
     Vlucht
     Close-up
Morinelplevier
     Juveniel
Muskuseend
Nachtegaal
     Rug
     Close-up
Nijlgans
     Vlucht
Nonnetje
Noordse Stern
     Vlucht
Noordse Stormvogel
     Vlucht
Notenkraker
     Vlucht
     In de sneeuw
     Ruzie
Oehoe
     Vlucht
     Pulli
Oeverloper
Oeverpieper
Oeverzwaluw
Ooievaar
     Vlucht
     Hapje
Orpheusgrasmus
Orpheusspotvogel
Paapje
Paarse Strandloper
Papegaaiduiker
     Met visjes
     Vlucht
Parelduiker
Patrijs
     Hen
     Vlucht
Pestvogel
     Waaierstaart
Pijlstaart
     Met vrouwtje
Pimpelmees
Pontische Meeuw
     Juveniel
Porseleinhoen
Provençaalse Grasmus
Purperkoet
Purperreiger
     Vlucht
Putter
     Juveniel
Raaf
     Vlucht
Ralreiger
     Toilet
     Met vis
     Klapwiekend
Ransuil
     Vlucht
     Close-up
Regenwulp
     Vlucht
Reuzenstern
Rietgors
     Winterkleed
     Vrouwtje
Rietzanger
     Close-up
Ringmus
Ringsnaveleend
Ringsnavelmeeuw
     Vlucht
Ringtaling
Rode ibis
Rode Patrijs
     Close-up
Rode Wouw
     Vlucht
Roek
Roerdomp
     Landing
     Juveniel
Roodborst
     Juveniel
Roodborsttapuit
     Close-up
     Vrouwtje
     Juveniel
Roodhalsfuut
     Winterkleed
Roodhalsgans
Roodkopklauwier
Roodpootvalk
     Vlucht
     Met prooi
     Juveniel
Roodstuitzwaluw
     Baltsgedrag
Rosse Franjepoot
Rosse Grutto
Rosse Stekelstaart
Rotgans
     Vlucht
Rotsduif
     Vlucht
Rotskruiper
Rotsmus
Rotszwaluw
     Juveniel
Rouwkwikstaart
     Close-up
Rouwmees
Roze Pelikaan
     Toilet
Ruigpootbuizerd
     Vlucht
     Duikvlucht
Scharrelaar
     Vlucht
Scholekster
     Eet mossel
     Paring
     Vlucht
Schots Sneeuwhoen
     Hen
     Close-up
     Pullus
Sijs
     Vrouwtje
Slangenarend
     Juveniel
     Vlucht juveniel
Slechtvalk
     Vlucht
     Close-up
Slobeend
     Close-up
     Vrouwtje
Smelleken
Smient
     Vrouwtje
     Vlucht
Sneeuwgans
Sneeuwgors
Snor
     Close-up
Spaanse Keizerarend
     Vlucht
     Nest
Spaanse mus
     Vrouwtje
Sperwer
     Juveniel
     Vlucht
Spotvogel
     Zingt
Spreeuw
     Met aas
     Vlucht
Sprinkhaanzanger
Staartmees
Steenarend
     Met vrouwtje
     Close-up
     Vlucht
     Op jacht
Steenloper
     Vlucht
Steenuil
     Vrouwtje
     Kopjes geven
     Paring
     Pullus
Steltkluut
     Vlucht
     Amerikaanse
Steppekiekendief
Stormmeeuw
Tafeleend
     Vrouwtje
Taigaboomkruiper
Tapuit
     Vrouwtje
Temmincks Strandloper
Tjiftjaf
     Juveniel
Toendrarietgans
Topper
Torenvalk
     Baltsgedrag
     Vlucht
     Paring
     Overdracht
     Close-up
     Pullus
     Nest
Tuinfluiter
Tureluur
     Vlucht
Turkse Tortel
Vale Gier
     Vlucht
     Close-up
Veldleeuwerik
     Vlucht
     Met aas
Velduil
     Vlucht
Vink
     Vrouwtje
Visarend
     Vlucht
     Close-up
Visdief
     Vlucht
     Juveniel
Vuurgoudhaan
     Close-up
Waterhoen
     Juverniel
     Baltsgevecht
     Close-up
Waterpieper
Waterral
Watersnip
Waterspreeuw
Wespendief
Westelijke blonde tapuit
Wielewaal
     Vrouwtje
Wilde Eend
     Vlucht
     Vrouwtje
     Pullus
Wilde Zwaan
Winterkoning
     Vlucht
Wintertaling
     Close-up
     Vrouwtje
     Vlucht
Witbuikzandhoen
     Vrouwtje
     Watertransport
     Vlucht
Witgat
Witkopeend
Witkopgors
Witkopstaartmees
Witoogeend
     Vrouwtje
Witte Kwikstaart
     Badend
     Close-up
Witwangstern
     Azend
Woestijntapuit
Woudaap
     Vlucht
     Foeragerend
Wulp
     Toilet
     Vlucht
     Pullus
Zanglijster
Zeearend
     Juveniel
     Eet bever
Zeekoet
     Gebrild
     Vlucht
Zilvermeeuw
     Vlucht met vis
     Tweede winter
Zilverplevier
Zomertaling
Zomertortel
     Vlucht
Zwartbuikzandhoen
     Vrouwtje
     Vlucht
Zwarte Ibis
     Juveniel
Zwarte Kraai
     Vlucht
Zwarte Mees
Zwarte Ooievaar
     Nest
     Juveniel
Zwarte Roodstaart
     Vrouwtje
     Juveniel
Zwarte Ruiter
Zwarte Specht
     Vrouwtje
Zwarte Spreeuw
     Juveniel
Zwarte Stern
     Azend
     Vlucht
Zwarte Wouw
     Vlucht
Zwarte Zee-eend
Zwarte Zwaan
     Vlucht
Zwartkop
     Close-up
     Vrouwtje
Zwartkopmeeuw
     Vlucht