Zwarte ibis

Zwarte ibis

Plegadis falcinellus - Glossy Ibis - Ibis falcinelle

Bourgoyen, 1 april 2014