TIJDSCHRIFT VAN DE OUD-LEERLINGENBOND

Lange tijd bestond er in het College een oud-leerlingenbond die zijn leden eenmaal per jaar - gewoonlijk rond Pasen - bijeenriep rond een feestdis in de studiezaal. Elk jaar verscheen er bovendien een vrij luxueus tijdschrift met nieuws over de school en haar afgestudeerden. In de jaren zestig verminderde de belangstelling geleidelijk, daar de redactie van priesters-leraars leegliep. Tot zowat 1972 werd het tijdschrift een gestencilde brochure op A 5-formaat onder de naam "KLIMOP". Door de bouwwoede van Directeur Joossens had het inmiddels vooral een bedelfunctie gekregen : mede daardoor verdwenen blad en bond toen in alle stilte...
Bij de voorbereiding van het eeuwfeest van het College in 1989 bleek hoe noodzakelijk het was het adressenbestand weer op te bouwen. Daar bleef het niet bij. Na de feestelijkheden staken enkele hartstochtelijke vrienden van het College de koppen bij mekaar en vormden het bestuur van de nieuwe oud- leerlingenbond. Aangezien enkele activiteiten, o.m. een prestigieus concert in "DE KRUISBOOG", deficitair waren door gebrek aan deelnemers, groeide de idee om weer een oud-leerlingenblad uit te geven.

"DE KASTANJELAAR" is geboren in januari 1993. Er verschenen sedertdien zevenendertig nummers op het sobere A 5-formaat, met een (Maria-)blauw kaftje en vol nieuws over het College, later over de fusie met het Snt-Jozefsinstituut en V.I.T.O., nadien uiteraard over V.I.A. We delen in "lief en leed" van onze oud-leerlingen en van de scholengroep. Het voorlopig(?) laatste nummer werd in 2003 gepost. De laatste jaren was de uitgave van het ledenblad in feite een éénmanszaak van voorzitter Louis Mertens. Geen wonder dat de druk om alles tijdig klaar te krijgen te groot werd. Een andere aanpak drong zich op.

Daarom nu een ‘elektronische kastanjelaar’. Meer en meer oud-leerlingen beschikken over een emailadres en het bestuur van de oud-leerlingenbond ziet het wel zitten om dit deel van de website van ons dierbaar college up-to-date te houden. Als we er in slagen de geïnteresseerden met een e-mail op het ‘nieuws’ van het college attent te maken …

Op 2 oktober 2004 organiseren we voor de elfde keer de "Dag der Jubileumjaren" voor de oud-leerlingen die dan 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50 en langer afgestudeerd zijn.

Tekst van Louis Mertens, bijgewerkt door Romain Degeest op 13 mei 2004                                                                           © kvr